30/10/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo lịch phòng học các lớp tại Đà Nẵng ngày 01 - 02/11/2014 như sau:
29/10/14
Học viên  lớp KL20.1 Cần Thơ
29/10/14
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm toàn thể học viên lớp trên lịch thi lần 2 & 3 của khoá học như sau:
29/10/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/10/14
 Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Trà Vinh phối hợp tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho lớp TD19.1DTV tại Trà Vinh
24/10/14
     Đại học Đà Nẵng và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho các lớp MD19.2, TD19.2, MC20.1, TC20.1
23/10/14
  Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên các  lớp trên lịch thi lại học lại lần cuối của khoá học như sau:
22/10/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
15/10/14
 Do lịch công tác của Đại học Đà Nẵng thay đổi, nên lịch thi của lớp MD20.1DNG tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh lại như sau:
15/10/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học như sau:
15/10/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
15/10/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
15/10/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 10 của khoá do Đại học Đà Nẵng ban hành học như sau:
15/10/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 10 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
08/10/14
        Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
08/10/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
08/10/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
08/10/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
06/10/14
      Đại học Đà Nẵng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho lớp MD19.2 BTR tại Bến Tre. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:
06/10/14
   Đại học Đà Nẵng và Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho hai lớp KT17.1 và QT17.1 LTN. Kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:
29/09/14
   Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân các lớp KT17.1,QT17.1 & TC20.1 vào ngày 04 tháng 10 năm 2014, kế hoạch cụ thể như sau:
26/09/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
     Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch thi tốt nghiệp của các lớp khoá 17.1 tại Quảng Ngãi. Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp trên lịch ôn tập như sau:
24/09/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
    Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/09/14
   Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học như sau:
23/09/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/09/14
     Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 1 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau: