23/07/14
 Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/07/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/07/14
      Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học do Đại học Đà nẵng ban hành như sau:
23/07/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/07/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/07/14
Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/07/14
  Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
23/07/14
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học 
11/07/14
  THÔNG BÁO LỊCH PHÒNG THI   Ngày 12, 13/07/2014   (tại Trường Đại học Kinh tế - 71 Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng)  
01/07/14
   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐHĐN thông báo đến học viên các lớp KT17.1, KT18.1, KL19.1, KL20.1, LH20.1, TC20.1, MD20.1 tại Đà Nẵng lịch thi lại do Đại học Đà nẵng ban hành như sau:
01/07/14
      Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐHĐN thông báo đến học viên các lớp QT17.1, QT17.2, QT18.1, QT18.2, QT19.1 QT20.1 Đà Nẵng lịch thi lại các lớp do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:  
24/06/14
   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 8 của khoá do Đại học Đà Nẵng ban hành học như sau:
24/06/14
  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trường và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng như sau:
24/06/14
   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trường và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 3 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/06/14
   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trường và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 3 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/06/14
 Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trường và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 7 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
24/06/14
   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trường và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
24/06/14
  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành  như sau:
24/06/14
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 4 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/06/14
  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/06/14
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến  và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 2 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/06/14
 Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến  và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 3 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/06/14
  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/06/14
  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến  và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
24/06/14
  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến  và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
19/06/14
 Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
19/06/14
   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:
19/06/14
    Đại học Đà Nẵng thông báo đến  và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 6 của khoá học như sau:
19/06/14
   Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 7 của khoá học do Đại học Đà Nẵng  ban hành như sau:
19/06/14
    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể sinh viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 4 của khoá học như sau: